STREKMETAAL PLAFONDS, Cassettes INGELEGD IN T24-SYSTEEMPROFIELEN

Het inlegsysteem voor vlakke, in standaard T24-profielen ingelegde strekmetalen panelen.

Leverbaar in module 625 en 600.